Úvodní stránka

Tyto stránky jsou vnovány elvám nádherným a nepravým elvám mapovým, protoe práv tyto dva druhy patí k nejdostupnjším v naší republice, a proto i k nejastji chovaným elvám u nás

Doufám, e zde naleznete njaké nové informace, které budou pínosem nejen pro Vás, ale i pro Vaše chovance.

 

Nkolik novinek ohledn webu

Stránky se pesunuly na novou doménu, ješt je stále upravuji, rubtika "ostatní" se brzo objeví v trochu pozmnné podob, proto prosím o strpení. Pokud naleznete njakou nefunkní ást, dejte mi prosím vdt. Po zmn bylo teba provést rozsáhlejší zmny, ne jsemm ekal, ale vše by nyní mlo ji fungovat. Tším se i na Vaše reakce k nové grafice, kterou také ješt budeme "dotváet".

První je plánován penos ji zmiovaného diskuzního fóra, následovat bude zbytek a poté doufám zanou vznikat nové rubriky. A to je hlavní dvod, pro to zde uvádím, hledám další lidiky, kteí budou chtít vnovat trochu svého asu, znalostí, energie a nadšení a zkusí s námi rozhýbat tento web.

Nco u se rýsuje, ale práce bude dost nejen s tmito stránkami, ale i s fórem :-) 

Pokud budete mít zájem, tak mi prosím napište email, budu se tšit na spolupráci.

 

No a kdy u jsem se rozepsal, tak se pochlubím, e se letos vyklubaly 2 malé elviky - fotky a popis inkubátoru šoupnu a na nový web, doufám, e to bude co nejdív ;-)

 

Sice s "kíkem po funuse", ale i pesto bych chtl podkovat Danovi za pomoc s tímto webem a nové nápady a podnty. Te jsem nestíhal, ale snad se to zlepší.

INKUBACE

Jeliko se mne ptáte i na veterináe ze SR, pináším alespo jeden kontakt, pokud víte o nkom dalším (klidn i z R), dejte mi prosím vdt

VETERINÁI SR

Fotogalerie doznala zmn, asem pibudou i nové fotky

FOTOGALERIE

V budoucnu bych zde chtl také prezentovat rady a názory, které s chovem tchto elv souvisí a o které se budete chtít podlit s ostatními.

Peji mnoho hezkých chvil se elvami a mnoho chovatelských úspch

Pokud máte njaké návrhy co na stránkách zmnit, nebo pidat prosím dejte mi vdt, zatím, na Váš poadavek, uvauji o pidání pehledu burz, take kdyby ml nkdo njaký další nápad velmi ho uvítám.


Jestli chcete tyto stránky podpoit, mete tak uinit tím, e si na své umístíte tento banner.
bannerPro nkoho me být umístní takhle velkého banneru problematické, proto jsem pipravil i menší ikonku:

vodní elvy 

A nebo staí vloit do Vašich stránek tento kód

<a href="http://www.vodnizelvy.cz/" target="_blank"> <img title="Vodníelvy.cz - Stránky o vodních elvách" height="31" src="http://www.vodnizelvy.cz/ikonkaWZW.jpg" width="88" border="0" alt="vodní elvy"/> </a >


Za jakoukoliv formu podpory tchto stránek pedem dkuji

Dvouhlav elva se krm obma hlavami narz

Velmi neobvyklého mazlíka ukázal novinám v západní ín jeden chovatel - dvouhlavou elvu. Pes podivnou mutaci se má zvíe ile k svtu. Její majitel jen netuší, nakolik se ob hlavy mezi sebou dohadují.

Autor:
Novinky
Zdroj:
Novinky
Odkaz:
http://www.novinky.cz/koktejl/162799-dvouhlava-zelva-se-krmi-obema-hlavami-naraz.html

Galapgy: fantastick vprava do pravku

Bytosti z pravku ijí na Galapágách, asi tisíc kilometr od pobeí Jiní Ameriky v Tichém oceánu. Ostrovy se zrodily ped miliony let z ohn a lávy a díky stále aktivní vulkanické innosti dále vznikají nové ostrvky, jiné zase vlivem moské eroze zanikají. 

Autor:
Ladislav Hork
Zdroj:
Tden.cz
Odkaz:
http:// www.tyden.cz/rubriky/ cestovani/exotika/ galapagy-fantasticka- vyprava-do-praveku _92268.html

Vdci pili na to, jak se vyvinul elv krun

Bišní ást fosílie mla plochá ebra, ale její záda pokrývala jen ztvrdlá ke. Výzkumníci íkají, e plastron ml zejm elvu chránit pi plavání.

Autor:
Jan Mittelbach
Zdroj:
iHNed.cz
Odkaz:
http://digiweb.ihned.cz/c4-10122500-30936380-009000_d-vedci-prisli-na-to-jak-se-vyvinul-zelvi-krunyr

Neobvykl ppad retence snky u elvy uhlsk (Chelonoidis carbonaria)

Zadrení snšky, tedy neschopnost vykladení postovulaních vajec je relativn astým jevem u elv chovaných v péi lovka. Existuje celá ada dvod pro vznik tohoto patologického stavu gravidity (Frye, 1991; Girling et Raiti, 2004; Mader, 2006). Vtšina elv prezentovaných se zadrením vajec jsou zvíata chovaná delší dobu v suboptimálních podmínkách, jakými jsou nedostatené hygienické a prostorové dispozice v teráriu, neodpovídající mikroklima, nevhodné prostory na kladení vajec, pítomnost agresivních samc, i dalších jedinc na malém prostoru („overcrowding”), nevhodná strava a tak dále. Bné je zadrení snšky u elv z erstvých odchyt. U tchto zvíat hrají hlavní roli v etiologii onemocnní nespecifické infekce, transportní stres a vyerpání jedince následkem dlouhodobého strádán (McArthur, 2004). Poslední skupinu tvoí jinak zdravé samice, které zadrují snšku kvli relativn i absolutn velkým nebo deformovaným vejcím. Nkdy ovšem není dvod pro zadrení snšky pedem jasný. Vtšinu pípad prezentovaných pro retenci postovulaních vajec u elv lze dobeešit konzervativn, parenterální(mimostevní) aplikací vápníku a oxytocinu - ovšem jen za pedpokladu prokazateln volné pasáe porodních cest bez mechanické obstrukce.

Autor:
MVDr. Jan Hnzdo
Zdroj:
www.veterinarni-klinika-praha.cz
Odkaz:
http://www.veterinarni-klinika-praha.cz/clanky.php

Chirurgie dutiny tln u elv

Coelotomie je invazivní, asov pomrn nároný zákrok, který je moné provádt pouze za pedpokladu optimální, hluboké a zviášt bezpené anestézie.

Autor:
Jan Hnzdo - Animal Clinic Praha
Zdroj:
asopis AKVA TERA FRUM 3/2005 - str.:67-71
Odkaz:
www.akvateraforum.cz

Grafika: Lubo Zlom
© Wtrk 2002 -